Welkom op de website van Werkgroep Voetafdruk Nederland, De Werkgroep Voetafdruk Nederland ijvert voor een duurzame wereld

Lees het eBook van Jan Juffermans:

eBook Mijn hemel! wat gebeurt er op aarde?

Aanmelden voor de
nieuwsbrief


Ga naar de oude site van De Kleine Aarde:
voetenbank.nl


De Werkgroep Voetafdruk Nederland is partner van het
globalfootprintnetwork

en van de
Resource Cap Coalition


Lees ook het:
Living Planet Report


De Werkgroep Voetafdruk Nederland geeft informatie over de Mondiale Voetafdruk en de beperkte Biocapaciteit van de Aarde.

De mens blijkt meer te gebruiken dan de Aarde duurzaam opbrengt. Deze “overshoot” kan worden teruggedrongen door het aantal geboortes te beperken en door grenzen te stellen aan de consumptie per persoon.

U vindt op deze website:

Historische context

Het model van de Mondiale Ecologische Voetafdruk werd in 1996 gelanceerd in Canada. Sinds 1998 gebruikte De Kleine Aarde het model voor educatie en voorlichting. De Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN) heeft de informatievoorziening over de Voetafdruk op deze site voortgezet nadat De Kleine Aarde was opgeheven.


Verschillende proefprojecten werden door is samenwerking met De Kleine Aarde uitgevoerd, zoals de Voetafdruk van gemeenten, de persoonlijke Voetafdruk en de Voetafdruk van bedrijven en instellingen. Voor diverse thema's werden speciale scans en sites ontwikkeld. Ze staan op deze site onder uw Voetafdruk.

We hopen u goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, en stellen het erg op prijs ook van u nieuws over de Voetafdruk te ontvangen!

Jan Juffermans, namens de Werkgroep Voetafdruk Nederland.

Analyse en wat kan de overheid doen

Volgens berekeningen van de Mondiale Voetafdruk gebruiken we meer van de Aarde dan zij duurzaam kan opbrengen. Deze overshoot begon rond 1970 en neemt nog steeds toe. Voor het welzijn van een toenemend aantal mensen in de wereld, en vooral ook voor een leefbare wereld voor generaties die na ons komen, is het noodzakelijk om de overshoot terug te dringen.

Bijna iedereen is het hier wel over eens. Maar concrete maatregelen lijken moeilijk van de grond te komen. Sommigen vinden dat we het kapitalisme moeten afschaffen, of dat we een dictator nodig hebben om de juiste acties te ondernemen. Wij denken dat onderstaande maatregelen door onze overheid genomen kunnen worden zodra daar een politieke meerderheid voor is. Uiteraard is het nodig om 'van onder op' naar draagvlak te zoeken.

1. Beperken en eerlijk verdelen

Door op consumentenniveau het gebruik van fossiele energie of CO2, of - meer integraal - de Voetafdruk eerlijk te verdelen en geleidelijk aan te beperken tot wat in relatie tot onze beschikbare uitstootmogelijkheden dan wel biocapaciteit nog acceptabel is, zetten we een daadwerkelijke rem op de mondiale overshoot. Dit heet Quoteren (*). Als bijeffect kunnen we hiermee tevens een basisinkomen introduceren en wordt de overheersende invloed van geld in onze economie teruggedrongen. Zie verder op deze website.

2. Duurzame energie stimuleren

Door het gebruik van duurzame energie te stimuleren, en van fossiele brandstoffen te beperken, zie 1, kunnen we een stap maken in de richting van een duurzamere samenleving en de opwarming van het klimaat enigszins tegenhouden.

3. Kleinere bevolkingsomvang

Alle lokale en mondiale problemen worden versterkt door onze immer toenemende bevolkingsomvang. Bij minder mensen in Nederland, de Europese Unie, op Aarde, zal meer voedsel, energie en andere grondstoffen, ook schone lucht en zoet water, beschikbaar blijven . Een kleinere bevolkingsomvang, krimp dus, kan op vrij korte termijn bereikt worden door het stimuleren van kleinere gezinnen, met bij voorkeur geen of één kind. De overheid kan dit vooral door voorlichting en beleid uitdragen, zonder dwang. Zie verder op deze website.

4. Verminderen van consumptie van vlees, vis en zuivel

Deze stap geeft op voedselgebied een enorme vermindering van de overshoot. Het regenwoud van Zuid-Amerika kan ermee gespaard worden plus de vermindering van de uitstoot van klimaatgassen. De overheid kan, onder andere door voorlichting, deze 'eiwittransitie' stimuleren. Ook zou veeteelt strikt beperkt moeten worden tot wat de lokale grond aan veevoer opbrengt en moet alle intercontinentale sojahandel en van ander veevoer worden verboden. Zie verder op deze website.

5. Ingrijpen in het financieel economische systeem

Het huidige financiële systeem belemmert een fatsoenlijke financiële huishouding, doordat teveel geld virtueel is en door private banken wordt gecreëerd. Virtuele verliezen moeten door de reële economie worden opgehoest. Dit probleem kan aangepakt worden door onder meer de volgende drie ingrepen:

  • Het creëren van geld slechts in handen leggen van de staat.
  • Banken moeten een veel hogere dekking hebben van het geld dat ze als kredieten verstrekken. Ideaal zou een volledige dekking zijn.
  • Belasting op financiële transacties; hierdoor wordt de flits-aandelenhandel belemmerd.

Zie hiervoor bijvoorbeeld onderdeel 8 van De Grote Transitie, een actie van het Platform voor een Duurzame en Sociale Economie.

 

*Quoteren = beperken van het gebruik van schaarse middelen door gebruiksrechten gelijkelijk over alle consumenten te verdelen. Bijvoorbeeld bij energie wordt aan elke volwassene jaarlijks een even groot quotum aan energie toebedeeld dat hij/zij mag gebruiken.