Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
 2019
  IPCC Oceanen en Cryosfeer (september)
  Earth Overshoot Day (29 juli)
  Ecological Footprint Book (juli)
  Rethinking Economics (18 mei)
  EU Overshoot Day (10 mei)
  IPBES rapport Biodiversity (juni)
  WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten

De Werkgroep Voetafdruk Nederland heeft in januari de -petitie mee-ondertekend, die door het Platform Duurzame en Solidaire Economie (“Platform”) was opgesteld over voetafdrukken en mensenrechten. Het Platform DSE heeft erna de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gevraagd advies uit te brengen over het vraagstuk van onze grote mondiale voetafdruk en de ernstige sociale en ecologische gevolgen daarvan. Volgens het Platform is dat in feite een kwestie van mensenrechten, nu en later. De WRR kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen.

Ook Action Aid, Raad van Kerken en Waddenvereniging

Op 22 januari 2019 heeft het Platform namens 31 organisaties, een achterban vertegenwoordigend van 2,9 miljoen leden/donateurs, de petitie ‘Brede Welvaart 2019-2030’ in Den Haag formeel aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat en per brief ook aan minister Eric Wiebes. Na de aanbieding op 22/1 hebben ook Action Aid, de Raad van Kerken en de Waddenvereniging zich nog achter de petitie geschaard. De petitie vraagt het kabinet een beleidsplan op te stellen en maatregelen te ontwikkelen om onze mondiale voetafdruk in 10 jaar drastisch te verkleinen. Het Platform heeft zelf intussen al enige mogelijkheden op een rijtje gezet in de notitie ‘Kernideeën voor beleid voor verkleining van onze mondiale voetafdruk’ die op de site van het Platform is gepubliceerd:

Het vraagstuk van onze grote voetafdruk werd al eerder in het eindrapport ‘Groene Groei’ van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (aangeboden in december 2011) politiek aan de orde gesteld, met de aanbevelingen de Nederlandse voetafdruk te halveren vóór 2030 en het biodiversiteitsverlies vóór 2020 tot staan te brengen. Helaas is er op dat belangrijke rapport destijds geen enkele regeringsreactie gevolgd.

Voetafdruk halveren vóór 2030

Onlangs vernam het Platform dat ook het aanbieden van een petitie op zich niet leidt tot behandeling van de inhoud van een petitie. Tot op heden heeft men ook nog geen reactie ontvangen en gevreesd wordt dat andere, meer korte termijn-zaken, wederom zullen leiden tot het min of meer negeren van een groot en heet maatschappelijk hangijzer. Daar is wel énig begrip voor, omdat voor een dergelijk groot vraagstuk een degelijke analyse nodig is en een goed onderbouwd advies hoe ermee om te gaan. Vandaar dat nu de WRR is gevraagd te onderzoeken wat voor beleid nodig is om de Nederlandse mondiale voetafdruk minimaal te halveren vóór 2030. Omdat het gaat om een domein- en sector-overstijgend onderzoek, dat aanknopingspunten moet bieden voor doelgericht overheidshandelen, lijkt de WRR de aangewezen instantie om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Het Platform vindt het cruciaal dat wij spoedig gaan leven binnen de grenzen die de Aarde ons stelt, en dat tegelijk het gebruik van energie en grondstoffen mondiaal eerlijk wordt verdeeld. Dat die mening breed gedeeld wordt, blijkt wel uit de vele en gevarieerde organisaties die de petitie hebben ondersteund.