Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
  Halvering Voetafdruk in 2030 (december 2022)
  Adres aan Staatscommissie (september 2022)
  Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (maart 2022)
  Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
  Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

CO2-BUDGETTEN VOOR IEDEREEN OM DE KLIMAATDOELSTELLINGEN TE KUNNEN HALEN

Onder deze titel presenteerde de Werkgroep Voetafdruk Nederland een petitie aan de vaste kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, op 11 januari, 13 uur. In deze petitie wordt een pleidooi gehouden voor de invoering van CO2-budgetten voor iedereen, inwoners vanaf 18 jaar, bedrijven en de overheid. Die overheid is een uitbreiding op het plan van de TEQs, Tradable Energy Quotas, dat 15 jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk werd ontwikkeld.

Aanbiedingstekst introductie, Jan Juffermans

Geachte commissieleden,

Kort over onze Werkgroep:

In 1997 schreef de Wageningse scheikundige prof. Hans Lyklema, in de NRC, een pleidooi voor een chipknip voor energiegebruik, dus een quoteringssysteem.

In 2006 kwam Hans Lyklema naar De Kleine Aarde, waar we actief waren met de mondiale voetafdruk. We besloten een Quoteringsgroep op te richten; zo is de Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN) gestart. En is tot op heden actief. Helaas is Lyklema in 2017 overleden.

Vier van ons zijn vandaag aanwezig, Arnold Bomans, Quintijn Hoogenboom, Jan Juffermans en Hans Meek. De overige leden van de WVN zijn Jaco Appelman, Agaath Arends, Natascha Kooiman en Han Snijders.

We maakten in 2014 de speciale nota over quotering, geïnspireerd door o.a. het werk van David Fleming uit Engeland en het model Tradable Energy Quota’s, de TEQs.

Over quotering of bugettering zijn er al Europese overleggen geweest met groepen uit België, Engeland, Hongarije, Spanje en Nederland.

Het model van de TEQs is het meest uitgewerkt en staat centraal in onze petitie, die Quintijn Hoogenboom nu nader zal toelichten, en ook formeel aanbiedt.

Aanbiedingstekst over de petitie, Quintijn Hoogenboom

Voorzitter, geachte kamerleden,

CO2-BUDGETTEN VOOR IEDEREEN OM DE KLIMAATDOELSTELLINGEN TE KUNNEN HALEN

Het grote idee waarop iedereen zit te wachten. Ik ontleen deze woorden aan David Van Reybrouck, die op 12 december vorig jaar in de Huizingalezing in Leiden precies het plan bepleitte dat wij ook in deze petitie aan u presenteren. Hoe pakken we door alle geledingen van de maatschappij heen de klimaatcrisis aan.

Met CO2-budgetten voor alle volwassen inwoners. Maar ook bedrijven worden bij het plan betrokken. Er zijn meerdere voorstellen gemaakt hiervoor, maar het meest concreet en verst onderzocht zijn de TEQs, Tradable Energy Quotas, ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Al meer dan 15 jaar geleden.

Zo’n 10 jaar geleden concludeerde een Britse kamercommissie dat het plan goed was, maar zijn tijd te ver vooruit.

Vorig jaar publiceerde Nature een peer reviewed artikel, de laatste link in de petitie, waarin geconcludeerd wordt dat de urgentie van het klimaatprobleem inmiddels vele malen groter is, én dat door de toegenomen automatisering van de maatschappij invoering van zo’n systeem goedkoper en eenvoudiger is geworden dan pakweg een decennium geleden.

Wij stellen in onze petitie ook een essentiële uitbreiding op het TEQs systeem voor: de overheid krijgt haar eigen CO2-budget, en zal dat vervolgens over alle departementen, provincies en gemeentes verder moeten verdelen. De overheid is immers een eindgebruiker van energie, net zoals de burgers. Bedrijven produceren uiteindelijk voor de overheid en voor de burgers. Het BTW-systeem is op hetzelfde idee gebaseerd. De meeste mensen realiseren zich onvoldoende dat niet alleen burgers energie verbruiken, maar juist ook de overheid, uiteraard in het algemeen belang.

Wat betreft de acceptatie van zo’n systeem: recent onderzoek van TNO wees uit dat, mits alle sectoren van de maatschappij worden betrokken, met name bedrijven, tweederde van de Nederlanders voorstander is van zo’n systeem. Dit plan voldoet volledig aan deze voorwaarde.

In de tijd die ik heb kan ik de precieze werking van het systeem niet geheel schetsen. Ik vraag u om de Huizingalezing van David Van Reybrouck hierover te raadplegen, de link naar precies het stuk over geïnvidualiseerde emissierechten staat bijna onderaan in onze petitie. Beter dan door hem is het nauwelijks te verwoorden.

Wij hopen dat de kamercommissie snel actie gaat ondernemen om tot onderzoek en besluitvorming over zo’n budgetteringssysteem te komen. Jaren van onderzoek, daar hebben we momenteel de tijd niet meer voor.

Hierbij overhandig ik graag, virtueel, de petitie van de Werkgroep Voetafdruk Nederland, CO2-BUDGETTEN VOOR IEDEREEN OM DE KLIMAATDOELSTELLINGEN TE KUNNEN HALEN aan de heer Azarkan

De petitie:

Links:

− 50e Huizingalezing door David Van Reybrouck (start bij 48:12, bij zijn pleidooi voor geïndividualiseerde emissierechten):

− Een Nederlands voorstel voor budgettering, beperkt tot verkeer en vervoer.

− Artikel Personal carbon allowances revisited, 16 augustus 2021. PCA’s is de algemenere aanduiding van CO2-budgetten of TEQs.